Heestrand Norra Samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

    Stadgar      

Stadgar för Heestrand Norra Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 14 reviderades vid årsstämman 2014-05-29 så att kallelse till stämman också kan ske via e-post och att andra meddelanden kan skickas med e-post till de medlemmar som har lämnat en e-postadress.

Kommun: Tanum, Bohuslän

Registreringsbevis: Datum: 2002-06-28. Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län har denna dag verkställt registreringen av Heestrand Norra Samfällighetsförening.

§1
Firma
Föreningens firma är Heestrand Norra Samfällighetsförening.

§2
Samfälligheter 
  
Föreningen förvaltar anläggningssamfälligheten (vägar, Hee Ga:
2, grönområden, badplats och lekplats) tillkommen genom anläggningsbeslut denna dag.

§3
Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

§4
Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfälligheten upptagen under §2.

§5
Styrelse, säte, sammanställning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tanums kommun. Styrelsen skall bestå av minst fyra ledamöter.

§6
Styrelseval

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerer styrelsen sig själv.

§7
Kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordförande.

§8
Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anse behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelses beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.Vid lika röstetal avgörs genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärende i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagade ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller annan  ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9
Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje gren
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10
Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§11
Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§12
Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas 50:--/fastighet och år.

§13
Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas inom fem månader ifrån räkenskapsårets utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gällar 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14
Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom brevlådemeddelanden eller genom meddelande via e-post, till de medlemmar som angivit en e-postadress Kallelse skall ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgifter om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom brevlådemeddelanden, via anslagstavla, hemsida eller via epost .

§15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmar tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16
Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. val av styrelse samt ordförande
 10. val av revisorer och suppleant
 11. fråga om val av valberedning
 12. övriga frågor
 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgångligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§17
Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmars andelar i samfälligheten

§18
Stämmobelsut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19
Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

Leif Gustanvsson          Jarl Ljugqvist    

Dokument: Stadgar Heestrand Norra Samfällighetsförening

            

     Oktober 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40   1234
41567891011
42121314161718
4319202122232425
44262728293031

 Nyheter

 • Hastighetsgränser i Heestrand
Hastighetsgränser i H...
(2020-10-20)

 • Häckar och buskage
På årsmötet 2020-10-1...
(2020-10-20)

 • Årsmöte 2020
Årsmötet för 2020 höl...
(2020-10-17)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen